• બેનર
  • બેનર

ધાબળો

  • ભારિત ધાબળા

    ભારિત ધાબળા

    વેઇટેડ બ્લેન્કેટ ક્વીન સાઈઝ/વજન: 60x80”, 15પાઉન્ડ ફેબ્રિક પ્રકાર: બાહ્ય ફેબ્રિક 100% કોટન કેર સૂચના: મશીન ધોવા યોગ્ય